ดร.จุรีวรรณ มณีแสง 

คณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตวัชรพล

การศึกษา

 • ค.ด. (บริหารการศึกษา) พ.ศ. 2544
 • ค.ม. (การบริหารการพยาบาล) พ.ศ. 2530
 • ค.บ. (พยาบาลศึกษา กลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์) พ.ศ. 2518                                            (คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
 • ประกาศนียบัตรวิชาการพยาบาลขั้นสูงทางอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์ มหาวิทยาลัยโลมาลินดา
 • ประกาศนียบัตรวิชาการพยาบาลและอนามัย  โรงเรียนพยาบาลโรงพยาบาลมิชชั่น พ.ศ. 2513                              (คณะพยาบาลศาสตร์มิชชัน  มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชียแปซิฟิคในปัจจุบัน)
 • ประกาศนียบัตรวิชาการผดุงครรภ์  โรงเรียนพยาบาลโรงพยาบาลมิชชั่น พ.ศ. 2514                                           (คณะพยาบาลศาสตร์มิชชัน มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชียแปซิฟิคในปัจจุบัน)

ประสบการณ์สอน

สอนวิชาทางการพยาบาล 37 ปี ณ วิทยาลัยมิชชัน ในวิชาต่อไปนี้

 • อายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ (พ.ศ. 2514-2530) และวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ (พ.ศ. 2530-2536) รวม 22 ปี
 • วิชาการพยาบาลเด็ก 2 ปี (พ.ศ. 2530-2532)
 • วิชาการพยาบาลสูติศาสตร์ 2 ปี (พ.ศ. 2529-2531)
 • วิชาการพยาบาลจิตเวช 10 ปี (พ.ศ. 2529-2539)
 • วิชาการบริหารการพยาบาล 25 ปี (พ.ศ. 2525-2550)
 • วิชากฎหมายและจริยธรรม 20 ปี (พ.ศ. 2530-2550)
 • วิชาปฏิบัติการพยาบาลอายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ 21 ปี (พ.ศ. 2514-2535)
 • วิชาปฏิบัติการบริหารการพยาบาล 10 ปี (พ.ศ. 2525-2535)

ประสบการณ์ทำงาน

1. สถาบันการศึกษา

 • Professor at Mission College (พ.ศ.2543-2551) 
 • คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยมิชชั่น15ปี (พ.ศ.2535-2550)และคณบดีพยาบาลศาสตร์ วัชรพล               มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 8 ปี (พ.ศ.2551-ปัจจุบัน) รวมปีปฏิบัติงานในตำแหน่งคณบดี 23 ปี
 • ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยมิชชั่น 5 ปี(พ.ศ.2538-2540) และ (2550-2551)            และมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 8 ปี (พ.ศ.2551-2558) รวมปฏิบัติงานในตำแหน่งนี้ 13 ปี
 • ประธานกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 8 ปี (พ.ศ.2551-ปัจจุบัน)   
 • รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น (พศ.2551-ปัจจุบัน) 
 • ลขานุการคณะกรรมการสภาวิทยาลัยมิชชั่น 18 ปี (พ.ศ.2529 -2548)
 • อุปนายกสภาวิทยาลัยมิชชั่น พ.ศ.2548-2551
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น พ.ศ. 2556-ปัจจุบัน
 • กรรมการและเลขานุการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการของวิทยาลัยมิชชั่น 8 ปี (พ.ศ.2542-2550)
 • ประธานคณะอนุกรรมการสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย               และประธานที่ประชุมคณบดีสถาบันการศึกษาพยาบาลเอกชนแห่งประเทศไทย (พ.ศ.2544-2550)
 • กรรมการกำกับมาตรฐาน/พิจารณาข้อสอบและการให้คะแนนของสถาบันการศึกษาพยาบาลหลายแห่ง
 • ผู้แทนวิทยาลัยมิชชั่น ในฐานะสามัญสมาชิกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย พ.ศ.2532-2551           และผู้แทนมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น พ.ศ.2551-ปัจจุบัน
 • กรรมการฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพของสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558-2560

2. งานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

 • กรรมการควบคุมคุณภาพเพื่อการรับรองวิทยฐานะภายในสถาบันการศึกษาด้วยเกณฑ์ของสำนักการศึกษา      เครือข่ายคริสตจักรเซเวนธ์เดย์แอดเวนติส(SDA) พ.ศ.2515-2550
 • ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(สกอ.) พ.ศ.2550-ปัจจุบัน
 • ผู้ประเมินคุณภาพภายนอก(สมศ.)รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 และปัจจุบัน

3. งานเกี่ยวกับสภาพยาบาล

 • กรรมการสภาพยาบาลวาระ 2545-2549 และวาระ 2549-2553 -กรรมการอำนวยการสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียน          และรับใบอนุญาติเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ระหว่าง พ.ศ.2549-2552
 • อนุกรรมการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและสถาบันการศึกษาพยาบาล พ.ศ.2549-2552
 • ประธานคณะอนุกรรมการจริยธรรมชุดที่ 7 พ.ศ.2549-2557
 • ประธานคณะอนุกรรมการจริยธรรมชุดที่ 8 พ.ศ.2557-ปัจจุบัน

4. งานวารสาร

 • ประจำกองบรรณาธิการวารสารการพยาบาลและการศึกษาของ สบช. พ.ศ.2555-ปัจจุบัน
 • ผู้พิจารณาทบทวนบทความก่อนลงวารสาร (Peer Reviewer) วารสารการพยาบาลและการศึกษาของ สบช.               และวารสารรามาธิบดี
 • พยาบาลสารปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 1 มิถุนายน 2551-ปัจจุบัน

ติดต่อ

 โทร 02-563-5252 ต่อ 5501

 E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Go to top