รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิรัตน์  พิมพ์พงศ์
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตกาญจนบุรี

วุฒิการศึกษา

  • กศ.ด. การทดสอบและวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
  • กศ.ม.การวัดผลการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
  • วท.บ. พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
ประสบการณ์ทำงาน
 
 
ติดต่อ

Go to top