ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทนพญ.บุญพะเยาว์ เลาหะจินดา

วุฒิการศึกษา

M.Sc. (Clinical Pathology)    มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)        มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
ประวัติการทำงาน
 
 
 
 
โทรศัพท์ : 081-950-4524
E-Mail :

Go to top