คณะพยาบาลศาสตร์
เปิดรับสมัครรอบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560 อ่านรายละเอียด
คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ก่อตั้งขึ้นสืบเนื่องจากมีการปฏิรูประบบบริการสุขภาพของประเทศไทย ซึ่งได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพมาตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๔๕ แม้จะมีการผลิตบัณฑิตพยาบาลเพิ่มขึ้นจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมาเป็นลำดับ แต่แนวโน้มจำนวนบุคลากรพยาบาลก็ยังไม่เพียงพอ  

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ซึ่งนอกจากจะเป็นการช่วยเพิ่มจำนวนบุคลากรพยาบาลวิชาชีพที่ขาดแคลน ยังเป็นการขยายบทบาทของสถาบันในการจัดการเรียนการสอน และเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์แก่ผู้เรียนในส่วนภูมิภาค จึงได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาการศึกษาพยาบาลดำเนินการและร่างหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมที่จะจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ขึ้น 

Go to top