ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นได้เปิดดำเนินการสอนในระดับปริญญาเอก ๕ คณะวิชา ดังนี้     
 
ปริญญาเอก
 
๑. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
๒. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
๓. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
๔. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
๕. หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
๖. หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
 
ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นได้เปิดดำเนินการสอนในระดับปริญญาโท ๖ คณะวิชา ดังนี้
 
ปริญญาโท
 
๑. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
๒. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา และสาขาหลักสูตรและการสอน
๓. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารงานสาธารณสุข
๔. หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
๕. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
๖. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารงานวิศวกรรม
 
มหาวิทยาลัยได้เปิดดำเนินการสอนในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๘ ที่มีวัตถุประสงค์ในการเสริมสร้างศักยภาพของคนทุกคนให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการประกอบอาชีพ และสามารถปรับตัวให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และการปกครอง รวมทั้งเปิดโอกาสให้องค์กรพัฒนาเอกชน ภาคเอกชน ชุมชน และประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาประเทศมากขึ้น ดังนี้
 
บัณฑิตวิทยาลัย 
- หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๑)
- หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๑)
- หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๑)
 
องค์กรวิชาชีพให้การรับรองหลักสูตร
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้การรับรองวิทยฐานะระดับปริญญาเอก ตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
 
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย อนุมัติให้เปิดดำเนินการจัดการศึกษาหลักสูตรทั้งระดับปริญญาเอก ปริญญาโทและปริญญาตรี ตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาการอุดมศึกษา ฉบับที่ ๙ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งขาติ ฉบับที่ ๑๐ ที่มีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพคนให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะการประกอบอาชีพ ก่อให้เกิดมีความมั่นคงในการดำรงชีวิต และขยายโอกาสทางการศึกษา ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายทั้งกลุ่มผู้สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานและกลุ่มผู้ทำงานทั้งในและนอกสถานประกอบการ  ดังนี้
 
บัณฑิตวิทยาลัย
 
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๐) 
- หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๐)
- หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๐)
-หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารสาธารณสุข (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๐)
 
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย อนุมัติให้เปิดดำเนินการจัดการศึกษาหลักสูตรทั้งระดับปริญญาเอก ปริญญาโทและปริญญาตรี ตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาการอุดมศึกษา ฉบับที่ ๙ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งขาติ ฉบับที่ ๑๐ ที่มีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพคนให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะการประกอบอาชีพ ก่อให้เกิดมีความมั่นคงในการดำรงชีวิต และขยายโอกาสทางการศึกษา ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายทั้งกลุ่มผู้สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานและกลุ่มผู้ทำงานทั้งในและนอกสถานประกอบการ ดังนี้
 
บัณฑิตวิทยาลัย
 - หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา(หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๑)
 - หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ระบบการศึกษาทางไกล) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๑)
- หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (ระบบการศึกษาทางไกล) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๑)
 
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ได้ให้การรับรองมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ในการประเมินคุณภาพการศึกษารอบที่สองในระดับดี ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒
 
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย อนุมัติให้เปิดดำเนินการจัดการศึกษาหลักสูตรทั้งระดับปริญญาเอก ปริญญาโท ตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาการอุดมศึกษา ฉบับที่ ๙ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งขาติ ฉบับที่ ๑๐ ที่มีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพคนให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะการประกอบอาชีพ ก่อให้เกิดมีความมั่นคงในการดำรงชีวิต และขยายโอกาสทางการศึกษา ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายทั้งกลุ่มผู้สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานและกลุ่มผู้ทำงานทั้งในและนอกสถานประกอบการ ดังนี้
 
บัณฑิตวิทยาลัย
- หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๒)
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหางานวิศวกรรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๒)
- หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ระบบการศึกษาทางไกล) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๒)
- หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานสาธารณสุข (ระบบการศึกษาทางไกล) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๒)
 
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย อนุมัติให้เปิดดำเนินการจัดการศึกษาหลักสูตรทั้งระดับปริญญาเอกปริญญาโท ตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาการอุดมศึกษา ฉบับที่ ๙ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งขาติ ฉบับที่ ๑๐ ที่มีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพคนให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะการประกอบอาชีพ ก่อให้เกิดมีความมั่นคงในการดำรงชีวิต และขยายโอกาสทางการศึกษา ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายทั้งกลุ่มผู้สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานและกลุ่มผู้ทำงานทั้งในและนอกสถานประกอบการ ดังนี้
 
บัณฑิตวิทยาลัย
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔)
- หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ระบบการศึกษาทางไกล) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๔)
- หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (ระบบการศึกษาทางไกล) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔)

Go to top