ในปี พ.ศ. 2549 สภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารของมหาวิทยาลัยได้ทบทวนการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์เพิ่มขึ้นอีกวิทยาเขต โดยได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิสาขาการพยาบาลจัดทำโครงการจัดตั้งคณะฯ พร้อมทั้งร่างหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตขึ้นอีกครั้ง มีการดำเนินการต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม จนได้รับอนุญาตให้เปิดดำเนินการจากสภาการ พยาบาล เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2550 และเปิดดำเนินการเรียนการสอนได้เป็นผลสำเร็จในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2550 โดยมีนิสิตพยาบาลรุ่นที่ 1 เป็นจำนวน 70 คน

Go to top